Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van luxebadkamerspiegels.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van luxebadkamerspiegels.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door luxebadkamerspiegels.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van luxebadkamerspiegels.nl zijn vrijblijvend en luxebadkamerspiegels.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door luxebadkamerspiegels.nl . luxebadkamerspiegels.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt luxebadkamerspiegels.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, incl. BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en vooraf indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Betaling kan via IDEAL, creditcard, paypal en afterpay.3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is luxebadkamerspiegels.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door luxebadkamerspiegels.nl.3.6 Bij retourneren binnen 7 werkdagen ontvangt u een tegoedbon of het aankoopbedrag minus verzendkosten retour. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.


Artikel 4. Levering

4.1 De door luxebadkamerspiegels.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Schade dient binnen


Artikel 5. Schademelding

5.1 De klant is verplicht om eventuele schade aan het ontvangen product binnen zes (6) dagen na ontvangst te melden. Deze melding dient schriftelijk en met gedetailleerde beschrijving van de schade te gebeuren. Indien de klant nalaat de schade binnen deze termijn te melden, kan de klant geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging of schadevergoeding.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan luxebadkamerspiegels.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door luxebadkamerspiegels.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 luxebadkamerspiegels.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u luxebadkamerspiegels.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (6) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft luxebadkamerspiegels.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als bedrijf of particulier het recht het product binnen zeven (zeven) werkdagen na aflevering aan luxebadkamerspiegels.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


Artikel 9. Garantie

9.1 Indien luxebadkamerspiegels.nl producten aan de afnemer levert, is luxebadkamerspiegels.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop luxebadkamerspiegels.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door luxebadkamerspiegels.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door luxebadkamerspiegels.nl in behandeling te worden genomen.


Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en luxebadkamerspiegels.nl , dan wel tussen luxebadkamerspiegels.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en luxebadkamerspiegels.nl , is luxebadkamerspiegels.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van luxebadkamerspiegels.nl.


Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft luxebadkamerspiegels.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat luxebadkamerspiegels.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan luxebadkamerspiegels.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan luxebadkamerspiegels.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is luxebadkamerspiegels.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan luxebadkamerspiegels.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 11.2 Wanneer door luxebadkamerspiegels.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat luxebadkamerspiegels.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met luxebadkamerspiegels.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door luxebadkamerspiegels.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 11.4 luxebadkamerspiegels.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Luxe Badkamerspiegels is onderdeel van Vtw Design.

Vtw Design staat ingeschreven bij kamer van koophandel. Kvk nummer: 14128073 BTW nr: NL200102096B01


Rekeningnummer: NL46RABO0375989366